Hakkımda Resim

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

PKM Danışmanlık P.Ceren Pakman olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarım;

 

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla PKM Danışmanlık P.Ceren Pakman tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek kişidir.

 

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres              : Güvenevler Mah. Gülden Sok. 2/12 Çankaya Ankara

e-posta            : ceren@cerenpakman.com

Telefon           : 0312 468 26 25 – 0505 778 90 78

 

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

 

Hizmet alıcısına (bundan böyle “danışan” olarak anılacaktır) ait bulunup tarafımca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmıştır. Her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Buna göre;

 1. Kimlik bilgileri (ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet)acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,yetkili kamu kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,yetkili gerçek ve tüzel kişilere bilgi verilmesi
 2. İletişim bilgileri(telefon, adres, e-posta adresi) acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetsatış süreçlerinin yönetilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 3. Hukuki işlem (adli makamlarla yazışmalar) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 4. Fiziksel mekan güvenliği (güvenlik kamerası) güvenlik amacıyla tutulan kamera kayıtları, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 5. İşlem güvenliği (web sitesi, IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri) internet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak amacıyla sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, güvenli şekilde çalışmasının sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmetin yerine getirilmesi,
 6. Finansal veri (fatura bilgisi, iban no, kart bilgisi) fatura düzenlenmesi, muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet satış sürecinin yürütülmesi
 7. Mesleki deneyim (eğitim durumu, meslek)hizmetin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 8. Görsel ve işitsel kayıtlar(online görüşme platformları) hizmetin yerine getirilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 9. Irk ve etnik kökeni bilgileri hizmetin yerine getirilmesi
 10. Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inanç bilgileri hizmetin yerine getirilmesi
 11. Sağlık bilgileri (ameliyat bilgisi, alerji bilgisi, madde bağımlılığı, kullanılan cihaz protez bilgileri, engellilik durumu) hizmetin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 12. Cinsel hayat (cinsel hayata ilişkin bilgiler) hizmetinyerine getirilmesi

amacıyla işlenmektedir. i,j,k,l maddelerinde yer alan kişisel veriler özel nitelikli kişisel veriler olup açık rıza metninde özel nitelikli kişisel veriler olarak yer almaktadır.

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

 

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı (paylaşıldığı) yerler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kimlik bilgilerihizmetin yerine getirilebilmesi için saklanmaktadır. Yargı mercilerinin veya kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde paylaşılmaktadır.
 2. İletişim bilgileri hizmetin yerine getirilebilmesi için saklanmaktadır. Paylaşılmamaktadır.
 3. Hukuki işlem, adli makamlarla yazışmalar , sır saklama yükümlülüğü kapsamında seans içerikleri paylaşılmamaktadır.
 4. Fiziksel mekan güvenliği, güvenlik amacıyla tutulan kamera kayıtları 8 ay sonra imha edilmektedir. Gerek olması ve talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
 5. İşlem güvenliği, internet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak amacıyla sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, güvenli şekilde çalışmasının sağlanması amacıyla gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılmaktadır.
 6. Finansal veriler hizmet karşılığı düzenlenen fatura Mali Müşavir (gerçek kişi) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (yetkili kamu kurumu) ile paylaşılmaktadır.
 7. Mesleki deneyim bilgileri hizmetin yerine getirilmesi için saklanmaktadır. Paylaşılmamaktadır.
 8. Görsel ve işitsel kayıtlarhizmetin yerine getirilmesi sırasında online görüşmeler sırasında online görüşme platformları aracılığı ile işlenmektedir. Tarafımdan saklanmamakta, paylaşılmamaktadır.
 9. Irk ve etnik kökeni bilgileri hizmetin yerine getirilmesi için saklanmaktadır. Paylaşılmamaktadır.
 10. Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inanç bilgileri hizmetin yerine getirilmesi için saklanmaktadır. Paylaşılmamaktadır.
 11. Sağlık bilgileri hizmetin yerine getirilmesi için saklanmaktadır.Paylaşılmamaktadır.
 12. Cinsel hayat hizmetin yerine getirilmesi için saklanmaktadır. Paylaşılmamaktadır.

 

Görüşmelerin online görüşme platformları aracılığı ile yapılması halinde kişisel verilerinizi içeren görüşme, aydınlatılmış onam ve bilgilendirme formunun e-posta yoluyla tarafıma iletilmesinde gönderilen e-postanın dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olduğundan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Kararı uyarınca kanunun 9.maddesine göre kişisel verilerin yurtdışına aktarıldığı kabul edilmektedir.

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Potansiyel danışanveya danışanve ziyaretçilere ait kişisel veriler :

 1. Danışanlara ait kişisel veriler, görüşme, aydınlatılmış onam ve bilgilendirme formu ile yazılı ve/veya ilgili kişinin sözlü olarak beyan etmesi yoluyla toplanmakta, hizmetin mevzuata uygun yerine getirilebilmesi nedeniyle saklanmaktadır.
 2. Ziyaretçilere ve potansiyel danışanlara ait kişisel veriler sözlü olarak beyan edilmesi yoluyla toplanmaktadır.

 

 

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanunun 5. Ve 6. maddesinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenme şartları açıkça düzenlenmiştir. Buna göre;

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,ayrıca sağlığa ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbiteşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

MADDE 6 : KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

 

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 

 1. Kimlik bilgilerihizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 2. İletişim bilgileri hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 3. Mesleki deneyim bilgileri hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 4. Finansal veriler hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 5. Fiziksel mekan güvenliği, güvenlik amacıyla tutulan kamera kayıtları 8 ay sonra imha edilmektedir.
 6. İşlem güvenliği1 yıl
 7. Sağlık bilgileri hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 8. Cinsel hayat bilgileri hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

 

MADDE 7 : KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

 

Veri sorumlusu tarafından kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine imha edilir.

 

MADDE 8 : İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve veri sorumlusunayazılı olarak başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir.

İlgili kişinin talebi niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde veri sorumlusu tarafından yanıtlanacaktır. 

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı, ne kadar süreyle saklandığı, imhasıile haklarınız konularında sizi bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmıştır. Veri sorumlusu olarak kanundan, ikincil düzenlemelerden ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkımın her zaman saklı olduğunu bildiririm.

 

Saygılarımla;

PKM Danışmanlık P.Ceren Pakman